De gebeurtenissen tot nu toe

Windkansenkaart

De aanleiding voor het initiatief windpark Westfrisia is het provinciaal beleid. Zo is dit gebied op de windkansenkaart 2003 al aangegeven als geschikt gebied voor windenergie. Om het initiatief mogelijk te maken heeft Windpark Westfrisia op 13 september 2010 bij Provinciale Staten (PS) een verzoek ingediend om een inpassingsplan op te stellen. Op 14 februari 2011 heeft PS besloten om het verzoek tot het vaststellen van een inpassingsplan voor windpark Westfrisia te betrekken in het opstellen van een integraal windplan voor West-Friesland. In verband met het op 11 april 2011 gesloten coalitieakkoord 2011-2015 is het planproces stop gezet. Een windplan voor West-Friesland is nooit verder uitgewerkt.

Besluit Wind op land

In juli 2011 hebben PS een Voorbereidingsbesluit Wind op land vastgesteld. In december 2012 is de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) ten behoeve van Wind op land gewijzigd vastgesteld door Provinciale Staten. In de PRV is een overgangsregeling opgenomen voor verzoeken tot het vaststellen van een inpassingsplan, die zijn ingediend voor de bekendmaking van het coalitieakkoord 2011-2015. Windpark Westfrisia valt onder deze overgangsregeling.

In december 2013 is het projectplan herstructurering ‘Wind op land’ vastgelegd en is er duidelijkheid gekomen over de beleidskaders waaraan windenergieprojecten op land moeten voldoen. In januari 2014 is ambtelijk met initiatiefnemer gesproken en is medegedeeld dat het verzoek voldoet aan de eisen van de overgangsregeling zoals opgenomen in artikel 32, lid 7 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (zie verder paragraaf 3.3.1). Gedeputeerde Staten heeft bij brief van 6 augustus 2014 de initiatiefnemers officieel bevestigd dat het project valt onder de overgangsregeling en dat een PIP zal worden opgesteld.

Op 25 september 2014 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de gemeente Medemblik naar aanleiding van het initiatief. Het bestuur van de gemeente Medemblik heeft per brief aangegeven geen medewerking te verlenen aan de realisatie van het windpark Westfrisia. Omdat gemeente Medemblik geen medewerking verleent en vanuit het oogpunt van efficiëntie wordt gekozen voor toepassing van de provinciale coördinatieregeling (zie verder procedure).