Inspraak

In 2014 heeft de provincie Noord-Holland de vergunningaanvraag van Windpark Westfrisia in behandeling genomen. Er werd een ontwerp inpassingsplan opgesteld. Na vaststelling door Gedeputeerde Staten (eind 2016) is het ontwerp inpassingsplan 6 weken ter visie gelegd. Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. Na beoordeling van de ingediende zienswijzen is het inpassingsplanning in februari 2017 definitief vastgesteld. Hiertegen konden belanghebbenden nog een beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen. Op 13 september 2017 heeft de Raad van State besloten dat de het inpassingsplan volgens de regels vastgesteld en dus onherroepelijk is.

Windpark Westfrisia BV. voert daarnaast een eigen communicatielijn onder eigen verantwoordelijkheid.  Omwonenden hebben zich aangemeld voor een bewonersgroep bedoeld om mee te praten over het plan en de mogelijkheden voor (financiële) participatie. Leden van de Westfriese Windmolencoöperatie kunnen financieel participeren in het project. Omwonenden zijn uitgenodigd lid te worden van deze coöperatie, zodat zij financieel mee kunnen profiteren van het project (zie ook participatie).