Veiligheid

Voor windturbines gelden strenge veiligheidseisen. Deze zijn vastgelegd in internationale normen en nationale voorschriften. Er zijn eisen aan de constructie en veiligheidseisen ten aanzien van de omgeving (risicozonering). De plek in het landschap, omringende bebouwing, radar, laagvliegroutes etc. zijn ook bepalend voor de veiligheid.

Voor de vergunningsaanvraag zijn deze veiligheidsaspecten onderzocht en vastgelegd in een vormvrije m.e.r. beoordeling en voorgelegd aan de provincie.